Соціальна екологія
(Соціальна екологія)

Соціальна екологія

напрям підготовки: 6040201  соціологія

Загальна кількість годин: 108
Кількість кредитів: 3
Лекцій: 34 год
Практичних занять: 17 год
Самостійної роботи:  55 год

Мета викладання дисципліни: отримання знань про закономірності розвитку соціоприродних відносин, про принципи і методи оптимізації та гармонізації відносин суспільства і природи.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

На основі вивчення курсу студент повинен знати:

  • базові екологічні та соціоекологічні терміни, поняття, концепції;
  • головні екологічні та соціоекологічні закони, принципи і правила;
  • основні закономірності взаємодії природи та суспільства;
  • технологічні аспекти взаємодії людини з біосферою;
  • основи екологічного права.

Студент повинен вміти:

  • оперувати базовими екологічними та соціоекологічними термінами і поняттями;
  • аналізувати й прогнозувати процеси в соціоекосистемах різного рівня;
  • визначати ступінь екологічної безпеки конкретного виду діяльності людини;
  • застосовувати законодавчо-правову базу для прогнозування контролю впливу людської діяльності на довкілля;
  • давати оцінку існуючим тенденціям в соціоекологічних відносинах.

 

Курс базується на знаннях, отриманих у середніх навчальних закладах при вивченні біології, валеології, фізики, хімії та географії.