Педагогіка і методика викладання екології
(ПіМВЕ)

Педагогіка з методикою викладання екології
2,5 кредита  ECTS/90 год. із них: 
Семестр - 8
Лекцій: 14 год
Лабораторних занять - не передбачено
Практичних занять - не передбачено
Семінарських занять: 16 год
Самостійної роботи:  56 год
Індивідуальна робота: 4 год
Форма підсумкового контролю: залік