Основи екології (для напряму 6.040105 - гідрометеорологія)
(Основи екології (для напряму 6.040105 - гідрометеорологія))

Основи екології
/для напряму підготовки 6.040105 - гідрометеорологія/
Загальний обсяг годин - 54 год., 1,5 кредита

З них:
лекції - 17 год.
самостійна робота - 37 год.
лабораторних робіт не передбачено
практичних робіт не передбачено
семінарських робіт не передбачено
індивідуальної роботи не передбачено

Форма підсумкового контролю - залік