ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ для студентів напряму підготовки - туризм
(Основи екології (туризм))

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

для студентів напряму підготовки - туризм


Мета навчальної дисципліни «Основи екології» – сформувати уявлення про екосистеми та їх компоненти за дії природних та антропогенних чинників.

Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів системи знань із теоретичних основ екології, загальних закономірностей взаємодії живих організмів у навколишньому природному середовищі, еколого-економічних проблем навколишнього середовища, розвитку науково-технічного прогресу та антропогенного забруднення середовища; вивчення механізму управління процесами природокористування та охорони навколишнього середовища, специфіки використання адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на природокористування.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати:

  • закономірності взаємодії живих організмів між собою і з факторами навколишнього середовища;
  • структуру та функціонування надорганізменних систем;
  • принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

вміти:

  • вільно оперувати екологічними термінами та поняттями;
  • застосовувати основні екологічні принципи, правила й закони при вирішенні конкретних екологічних ситуацій і задач.