Когортний аналіз
(Когортний аналіз)

Когортний аналіз

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 108 год. / 3,0 кредита

Лекційних: 16
Практичних: 34
Самостійної роботи:
17
Індивідуальних: 2

Форма підсумкового контролю: залік

Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про популяційний рівень організації живої речовини.

Студент повинен знати основні питання дослідження фенетичних, генетичних та демографічних параметрів популяції, виділення елемента популяцій, зв’язку особливостей виду з властивими для нього популяційними параметрами.

Завданням дисципліни є формування у студента розуміння процесу переходу від екології організму до екології популяції, відображаючи відповідні ступені організації та взаємодію з навколишнім середовищем.

Вміти пояснити механізм та фактори, які регулюють популяційну динаміку, перехід від екології організму до екосистеми, відображаючи відповідні ступені організації та його взаємодію з навколишнім середовищем, а також типи популяційних стратегій. Обговорити проблеми оцінки стану популяції (критичний, стійкий) та формування оптимуму й адаптації видів до умов існування на популяційному рівні.