Етологічна структура популяцій
(Етологічна структура популяцій)

Етологічна структура популяцій

English version of Lectures is available!

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год./4 кредитів

 

Лекційних: 17

Семінарських: 34 – 30 год. – семінари, 4 год. – написання модульних контрольних робіт №1 і №2

Самостійної роботи: 93

Форма підсумкового контролю:  залік

 

Мета  навчальної дисципліни етологічна структура популяцій – сформувати уявлення про етологічну  структуру популяцій різних груп організмів.

Завдання: опанувати системою знань про закономірності  поведінки тварин в межах популяцій; розвинути у студентів уміння узагальнювати, аналізувати  і робити теоретичні висновки, що стосуються поведінки тварин; засвоїти методи і підходи щодо вивчення поведінки тварин та етологічної структури популяцій; сформулювати уявлення про передісторію виникнення людського мислення і свідомості.

 

Компетенції:

На основі вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • основні поняття і терміни  навчальної дисципліни;
  • класифікації форм поведінки тварин, основні їх категорії;
  • значення внутрішніх і зовнішніх чинників для реалізації інстинктивних актів у тварин;
  • основні фактори, що детермінують формування і підтримку етологічної структури популяцій.

 

студент повинен вміти:

  • аналізувати теоретичний матеріал з основних проблем порушених в межах навчальної дисципліни;
  • аналізувати, систематизувати й узагальнювати фактичний матеріал, що стосуються  поведінки тварин в межах популяцій;
  • відрізняти вроджені і набуті форми поведінки;
  • застосовувати отриманні знання у практичній діяльності.