Екологія тварин
(Екологія тварин)

Екологія тварин
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 162 год./3,5 кредита

Лекційних: 32
Лабораторних: 32
Самостійної роботи: 94
Індивідуальних: 4

Форма підсумкового контролю: іспит

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок про взаємозв’язки тваринних організмів, їхніх груп різних рангів, а також характер впливу на них природних і антропогенних факторів.

На основі вивчення курсу студент повинен знати:

  • предмет і структуру екології тварин, специфіку методів досліджень в екології тварин;
  • загальні принципи адаптації тваринного організму до умов середовища; нервові та гормональні механізми адаптації;
  • адаптації тварин до живлення і переміщення;
  • основні статичні і динамічні показники популяцій тварин;
  • функціональну структуру угруповань тварин, типи взаємодій між тваринними організмами;
  • видову структуру угруповань тварин, її динаміку.

студент повинен вміти:

  • підібрати адекватні методи збору тварин різних систематичних груп з урахуванням їх середовища існування, екологічних та біологічних особливостей;
  • скласти схему аутекологічного і демекологічного дослідження тварин, виділити основні етапи підготовки до дослідження;
  • провести порівняльний аналіз життєвих форм (біоморф) тварин на прикладі тварин різних систематичних груп;
  • виявити механізми адаптації тварин до факторів середовища.