Екологія людини для студентів напряму підготовки 0705 - Географія.
(Екологія людини для студентів напряму підготовки 6.040104)

напрям 6.070501 - Географія
6.070502 - Економічна і соціальна географія


1,5 кредита ECTS/54 год. з них:

лекцій - 30 год.
лабораторних - непередбачено
практичних- непередбачено
семінарських - непередбачено
індивідуальних - 4 год.
самостійної роботи - 20 год.
форма підсумкового контроля - залік
Мета курсу „Екологія людини” – сформувати концепцію людини, як унікального біологічного виду, який поєднує у своїй природі біологічне і соціальне; проаналізувати особливості системи „людина-суспільство”, сучасні проблеми екології людських популяцій, стану здоров’я людей у сучасному світі, стратегії по оптимізації взаємодії людини та природи; виховувати моральні якості студентів в умовах урбанізації.

 

На основі вивчення курсу студент повинен знати:

поняття та функції здоров’я; критерії оцінки індивідуального здоров’я та здоров’я суспільства; механізми розвитку адаптації до змінених факторів; особливості перебування людини в екстремальних природних кліматичних умовах; вплив кліматогеографічних умов життя на конституцію і расові особливості людини; основи раціонального харчування; еколого-демографічний стан людства; особливості дії антропогенних факторів на організм людини.

Студент повинен вміти вільно оперувати основними термінами, поняттями з навчальної дисципліни «Екологія людини»; застосовувати одержані знання на практиці; раціонально харчуватися, раціонально організовувати трудову діяльність; застосовувати профілактичні заходи.