Екологія людини
(Екологія людини)

Екологія людини

Нормативна дисципліна

Цикл професійної та практичної підготовки

108/3 кредита ECTS із них:

Лекцій: 16 год.

Лабораторних занять: 14 год.

Індивідуальної роботи: 4 год.

Самостійної роботи: 74 год.

Форма підсумкового контролю: залік

Мета курсу „Екологія людини” – сформувати концепцію про людину, як унікальний біологічний вид, який поєднує у своїй природі біологічне і соціальне; проаналізувати особливості системи „людина-средовище”, сучасні проблеми екології людських популяцій, стану здоров’я людей у сучасному світі, стратегії по оптимізації взаємодії людини та природи; виховувати моральні якості студентів в умовах урбанізації.

На основі вивчення курсу студент повинен знати:
• характеристику поняття та функції здоров’я; критерії оцінки індивідуального та суспільного здоров’я;
• види та механізми розвитку адаптації до змінених факторів;
• особливості перебування людини в екстремальних природних кліматичних умовах;
• вплив кліматогеографічних умов життя на конституцію і расові особливості людини;
• основи раціонального харчування;
• еколого-демографічний стан людства.

Студент повинен вміти:
• визначати адаптивні можливості організму;
• проводити самодіагностику захворювань на ранніх етапах;
• раціонально організовувати трудову діяльність.