Екологія для напряму підготовки прикладна математика
(Екологія)

Цикл професійної та практичної підготовки
54/1,5 кредита ECTS із них:
лекцій - 17 год.
практичних - 0 год.
лабораторних - 0 год.
індивідуальних годин - 0 год.
самостійної роботи - 37 год.
форма підсумкового контролю - залік

Навчальна дисципліна читається у 3 семестрі