Екологічна політика сталого розвитку
(Екологічна політика сталого розвитку_1)

Екологічна політика сталого розвитку

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год./ 4 кредита ECTS із них:

Лекцій: 17 год.

Семінарських занять: 17 год.

Самостійної роботи: 110 год.

Форма підсумкового контролю: залік