Екологічна культура
(Екологічна культура)

 

Навчальна дисципліна: Екологічна культура

напрям підготовки:
0708 – Екологія
6.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування

 

Загальна кількість годин – 90

Кількість кредитів – 2.5
Семестр -8
Лекцій: 14 год
Семінарських занять: 16 год
Лабораторні заняття: відсутні
Самостійної роботи: 56 год
Індивідуальна робота: 4 год
Форма підсумкового контролю: залік

Мета викладання дисципліни: сформувати у студента екологічний світогляд з позицій екологічної конверсії суспільства, познайомити студента із засадами екологічної культури в єдності її теоретичних та практичних вимірів, в проявах історичних, політичних, природничих, соціологічних та світоглядних, в колізіях її утвердження в реальному, зокрема українському, суспільстві

Завдання вивчення дисциплін:
- Навчити студентів знаходити шляхи гармонізації взаємин природи і суспільства.
- Розширити інтелектуальний світогляд, емоційні співчуття, необхідність відчуття свого включення в природні процеси, а також виховання екологічної культури та екологічної грамотності. 
- Розвивати цілісність особистості, здатної практично вирішувати питання виживання людства в умовах екологічної кризи і можливої екологічної катастрофи. 
- Вивчити можливі механізми та напрямки екологізації суспільної діяльності.
- Зрозуміти необхідність впровадження в практику навчання моральних цінностей екологічного виховання, а також важливість цілісності екологічного виховання та освіти.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни. Студент повинен вміти обґрунтувати створення того чи іншого елемента екологічної культури, організувати процес вивчення екологічної культури, організувати контроль за станом екологічної культури, скласти загальну характеристику екологічної культури певної території та етносу, проаналізувати стан екологічної культури території та етносу.
На основі вивчення курсу студент повинен знати: методи і зміст екологічної культури, принципи створення екологічної культури як надбання людства, критерії створення окремого екологічної культури, правові основи екологічної культури. 
Курс базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін ”Соціальна екологія”, ”Історія української культури”, ”Філософія”, ”Вступ до фаху”.


ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ СВОЄЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІДОМОСТІ
пройшовши наступні еколого-психологічні тести:
Екологічна культура як діяльність. Поняття “культура”, його сутність. Функції культури. Екологічна культура. Виміри екологічної культури. Екологічна культура як спосіб осмислення сприятливого способу життєдіяльності. Екологічна життєдіяльність. Система екологічних знань. Основні виміри екологічної культури. Процесуально-предметне втілення засад екологічної культури. Категоріальний лад екологічної культури. Закономірності екологічної культури. Методологічні засади розуміння національної культури. Формування духовної культури сучасної української молоді. Поняття ”духовність”. Складові духовної культури: інтелектуальна (знання, мислення*, моральна (комунікативні здібності, духовні запити, культура мови, національна культура та національна самосвідомість*; художньо-естетична, християнська, морально-етична (релігійні заповіді та традиції*, родинно-побутова, політична, правова екологічна культура особистості. Проблеми формування духовності у сфері дозвілля студентів вищих навчальних закладів

Життєдіяльність людини й екологічна культура. Екотелеологічна життєдіяльність. Екологізація духовно-практичної діяльності.  Просторові обшири людської життєдіяльності. Адаптивні виміри життєдіяльності людини. Природокористування як процес втілення екологічної культури. Привласнююче природокористування. Продукуюче природокористування. Інноваційне природокористування. Ноосферне природокористування.

Моделі стійкого [усталеного] розвитку суспільства. Мотивація створення моделі життєдіяльного суспільства. Варіанти глобального плану екологічного порятунку людства. Перешкоди створенню моделі усталеного екологічного розвитку.

Актуальні напрямки екологічної культури суспільства. Передумови екологізації сучасного мислення. Екологізація як засіб відновлення екологічної культури. Екологізація пізнання. Екологічна етика. Екологічна освіта та система екологічних знань. Екологічне виховання. Моделі екологізації освіти в Україні. Екологічна свідомість та екологічне мислення. Екологізація сільського господарства. Екологізація медицини. Екологізація виробництва. Екологізація духовно-практичної діяльності. Екологічна життєдіяльність. Екологічний імператив.

Екологізація – нова парадигма сучасної політики. Політизація екології та екологізація політики. Входження екології у сферу політики. Визначення екологічної політики. Співвідношення та рівні екологічної політики. Екологічна культура та екологічна політика.  Екологічний рух – впливовий напрям формування екологічної культури. Витоки, ідеологія та політика “зеленого” руху. Особливості екологічного руху в Україні. Екологічний рух – істотний чинник здійснення екологічної політики.

animated gifs welcome 3