Вступ до фаху
(Вступ до фаху Екологія)

Вступ до фаху
Всього годин - 144; кількість кредитів - 4; кількість лекцій - 16 год.; кількість семінарських занять-30 год.; індивідуальна робота - 8 год., самостійна робота - 90 год.

Курс - 1

Семестр-2

Форма підсумкового контролю - залік

1.1. Мета викладання дисципліни: сформувати загальні уявлення про напрям підготовки 6.070801 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", ознайомити з основним понятійно-термінологічним апаратом екології та неоекології, предметом вивчення та завданнями екології, історією її розвитку, сформувати уявлення про модель фахівця-еколога та структуру і функції державних екологічних служб.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів як теоретичних знань, так і практичних навичок необхідних для прийняття виважених рішень та розв’язання різноманітних питань та проблем у професійній діяльності фахівця-еколога.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни. На основі вивчення курсу студент повинен знати основні поняття та терміни як теоретичної так і практичної екології, суть та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем, вміти фахово оцінювати різні екологічні ситуації та знаходити оптимальні шляхи та засоби для їх вирішення.