Виробнича практика
(Виробнича практика)

Виробнича практика
курс - 3
семестр - 6

Загальна кількість годин - 162
Кількість кредитів - 4,5
Форма підсумкового контролю - залік
Мета навчальної виробничої практики – ознайомити студентів з роботою підприємств, організацій та установ м.Чернівці які здійснюють широке коло завдань екологічного спрямування, сформувати уяву про шляхи застосування фахових знань у своїй майбутній роботі за спеціальністю. Одним із основних завдань навчальної виробничої практики є надання студентам можливості практичного втілення знань, умінь та навичок отриманих в ході навчального процесу у конкретних справах, ситуаціях чи завданнях що виконує дане підприємство чи установа (надалі – база практики*.

Під час проходження практики студент повинен знати:

 • програму та графік проходження практики;
 • основні цілі та завдання, що ставляться перед ним в ході проходження практики;
 • правила техніки безпеки та загальні норми поведінки яких слід дотримуватись на базі практики;
 • порядок ведення та оформлення звітних документів (щоденника практики, підсумкового звіту*.

 

Студент повинен вміти:

 • вірно застосовувати методи та методики у підходах щодо оцінки загального екологічного стану об’єктів природного середовища;
 • оцінювати ефективність використання методів оцінки стану довкілля;
 • вирізняти екологічні проблеми та завдання, що потребують першочергового розв’язання;
 • застосовувати еколого-економічні категорії для обгрунтування проведення необхідних екологічних досліджень.
 • проводити лабораторні та польові досліди;
 • статистично обробляти отримані експериментальні дані;
 • аналізувати отримані експериментальні дані та робити коректні висновки;
 • графічно відображати одержані результати;
 • формулювати новизну, теоретичне та практичне значення проведеної розробки.