Біоіндикація
(Біоіндикація)

БІОІНДИКАЦІЯ

Цикл професійної та практичної підготовки
162/4,5 кредита ECTS із них:
лекцій - 24 год.
практичних - 17 год.
лабораторних - 17 год.
семінарських - не передбачено
індивідуальних годин - 27 год.
самостійної роботи - 77 год.
форма підсумкового контролю - іспит

Мета дисципліни "Біоіндикація"  - сформувати уявлення студентів про біологічний моніторинг та ознайомити з методами оцінки стану навколишнього середовища за допомогою живих організмів.

Завдання дисциплінинавчити основам проведення біоіндикаційних досліджень на різних рівнях організації живого та застосовувати їх на практиці.

На основі вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • основні типи, форми біоіндикації та біоіндикаторів;
  • організми-біоіндикатори та біотестори, які використовуються для проведення біоіндикаційних досліджень;

Студент повинен вміти:

  • планувати, організовувати та проводити біоіндикаційні дослідження;
  • визначати рівень забруднення різних середовищ: наземно-повітряного, водного та грунтового за допомогою різних організмів-біоіндикаторів і біотесторів.