Асистентська практика
(Асистентська практика)

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА 
10 семестр 
Тривалість - 8 тижнів 
Всього - 432 год. 
Кредитів -12 
Форма контролю - диференційований залік
Мета асистентської практики – формування у студентів на базі одержаних теоретичних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у конкретних умовах роботи; оволодіння сучасними методами та формами організації навчального процесу; виховання потреби систематично поновлювати свої знання; вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання у практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
Завдання практики:
- поглиблення і розширення знань, набутих студентами в процесі вивчення психолого-педагогічних і теоретичних дисциплін із спеціальності, застосування їх у виконанні конкретних педагогічних завдань;
- формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;
- вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
- формування вмінь професійного та педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
- виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.