Агроекологія
(Агроекологія)

Навчальна дисципліна: Агроекологія

напрям підготовки:

0708 – Екологія

6.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Загальна кількість годин – 108

Кількість кредитів – 3
Семестр - 7
Лекцій: 18 год
Семінарські, практичні заняття: відсутні
Лабораторні заняття: 16 год
Самостійної роботи: 74 год
Індивідуальна робота: відсутня
Форма підсумкового контролю: залік

 

Мета викладання дисципліни. Досягти засвоєння студентами особливостей розвитку адаптивного рослинництва і альтернативного землеробства на основі застосування сучасних науково обгрунтованих екологічних технологій сільськогосподарського використання природних ресурсів з метою їх відтворення та охорони від техногенного забруднення,  виснаження і деградації.

Завдання вивчення дисципліни. Сформувати у студента навички і вміння правильно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання з біологічного і екологічного землеробства необхідності дотримання вимог раціонального використання  агроценозів, підвищення їх стійкості та виробництво екологічно чистих  продуктів харчування.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. На основі вивчення курсу студент повинен досконало знати агроекологічні закони збереження родючості грунтів, основні компоненти агроекосистем, їх відмінність від природних біоценозів,  фактори стабілізації і раціонального використання агробіоценозів, сучасну стратегію  використання агроресурсів в різних галузях  сільськогосподарського виробництва.

Студент повинен вміти застосовувати екологічні закони в функціонуванні агроекосистем, їх збалансованому природокористуванні,   аналізувати причини виникнення та негативні наслідки можливого техногенного забруднення агроценозів, вміти прогнозувати їх і розробляти заходи вирішення екологічних проблем сільськогосподарського виробництва та їх попередження.