Селекція та насінництво
(Селекція та насінництво)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год./2 кредити ECTS, із них:
Лекції: - 24 год.
Практичні роботи: 13 год.
Індивідуальна робота: 2 год.
Самостійна робота:  33 год.
Форма підсумкового контролю: залік (8семестр).

Мета і завдання дисципліни – вивчити сучасні технології вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; державну та міжнародну законодавчу та нормативно- правову базу виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю за дотриманням правил насінництва на всіх його етапах, державного інспектування насінництва сільськогосподарських культур як системи контролю виробництва, реалізації та використання насіння.

Студент повинен знати:

-         теоретичні основи  сучасної генетики;

-         методи селекції та організації селекційного процесу і сортовипробовування;

-         стан і перспективи розвитку насінництва;

-         господарське значення, морфологічні і біологічні особливості рослин польової культури;

-         шляхи і способи покращення якості насіння рослин;

-         заходи із скорочення затрат праці і засобів під час вирощування високоякісного насіння;

-         основи технології, управління і економіки прмислового насінництва.

Студент повинен вміти:

-         планувати і організовувати виконання робочих процесів у насінництві з використанням сільськогосподарської техніки, добрив та пестицидів;

-         проводити індивідуальний і масовий добір з оцінкою елементів продуктивності зернових та інших рослин польової культури;

-         проводити сортову прополку;

-         проводити розрахунок насінницьких площ;

-         здійснювати насінницький і сортовий контроль;

-         складати план сортооновлення;

-         оформляти первинні документи на сортове насіння.