Охорона праці в галузі (грунтознавство)
(Охорона праці в галузі (грунтознавство))

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./3 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 16 год. (4 год. - заочна ф. н.).
Лабораторних занять: 14 год. (6 год. - заочна ф. н.)
Індивідуальна робота: 2 год.
Самостійна робота:  76 год. (98 год. - заочна ф. н.)
Контрольні роботи: не передбачено
Форма підсумкового контро
лю: залік (4 семестр).

Курс знаходиться у режимі тестування.
Форма контролю у 2011-2012 н.р. залишається аудиторною.
Тести використовуються з навчальною метою.