Інформаційні технології в грунтознавстві
(Інформаційні технології в грунтознавстві)

Інформаційні технології в грунтознавстві
напрям підготовки 1301 - агрономія
Курс - 1 , Семестр - 2
Загальний обсяг год./ кредитів -  150/5,0
Лекції, год. -  30 
Практичні, год. - 45
Самостійна робота, год. - 75
Форма контролю - екзамен