Землеробство
(Землеробство.)

Курс -3
Семестри - 5
Всього годин - 144
К-сть кредитів - 4
Лекції - 50;    
Практичних (семінарських) - 30;
Індивідуальна робота - 5;
Самостійна робота - 59;
Форма контролю - Екзамен


Мета і завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і умінь з наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів боротьби з бур’янами, проектуванні раціональних сівозмін, складанню енерго- та ресурсозберігаючих систем обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення біологічного землеробства і землеробства на забруднених територіях у різних природно-економічних умовах.
Дисципліна “ Загальне землеробство ” є базовою при підготовці спеціалістів ґрунтознавців і агрохіміків в університетах.


Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
У результаті вивчення загального землеробства студент повинен знати:
- теоретичні основи та закони землеробства;
- фактори життя рослин та їх регулювання в землеробстві;
- показники родючості ґрунту та їх регулювання та шляхи відтворення;
- бур‘яни та заходи боротьби з ними;
- наукові основи сівозмін, принципи їх проектування та освоєння;
- наукові основи . заходи, способи та системи обробітку ґрунту;
- агротехнічні вимоги до сівби с.-г. культур і заходи догляду за посівами.

Студент повинен вміти:
- використовувати закони землеробства на практиці;
- визначати та регулювати основні агрофізичні показники родючості ґрунту;
- визначати видовий склад бур‘янів, планувати систему заходів боротьби з ними;
- розробляти структуру посівних площ, складати схеми сівозмін та впроваджувати їх у виробництво;
- розробляти інформаційно-логічні моделі забур‘яненості поля та обробітку ґрунту під окремі сільськогосподарські культури у різних грунтово-кліматичних умовах;
- здійснювати агротехнічні заходи захисту ґрунту від ерозії;
- оцінювати якість проведення окремих агротехнічних заходів;
- розробляти систему землеробства для окремого господарства.