Геологія з основами мінералогії
(Геологія)

Семестр - 1
Всього годин - 150
Кількість кредитів - 5
Лекції (год.) - 15
Лабораторних (год.) - 30
Самостійна робота (год.) - 105
Форма контролю - Іспит

 

Мета навчальної дисципліни „Геологія з основами мінералогії” – сформувати в студентів базові знання стосовно будови і динаміки земної кори; особливостей рельєфу і його значення для процесів, які відбуваються на поверхні Землі; закономірностей екзогенних процесів щодо генезису рельєфу, порід та ґрунтового покриву; характеристик й оцінки геолого-геоморфологічної будови території та вміння аналізувати вплив геологічних
процесів на стан ґрунтового покриву і земельних ресурсів.
Студент повинен знати:
- геохронологічну таблицю історії розвитку Землі, насамперед четвертинного періоду;
- структурні елементи земної кори, їх розміщення та зв’язки з рельєфом;
- особливості внутрішніх оболонок Землі та їх вплив на поверхневі процеси;
- генезис, поширення, форми та види рельєфу;
- речовинний склад земної кори, перш за все – кори вивітрювання;
- хід процесів гіпергенезу, закономірності перетворення при цьому порід і мінералів;
- вплив особливостей геолого-геоморфологічної будови на генезис та характеристики ґрунтів і земельних ресурсів;
- загальні риси ендогенних процесів та їх наслідки щодо впливу на рельєф і відклади;
- закономірності динаміки екзогенних процесів і їх результати для генезису ґрунтів.
Студент повинен вміти:
- користуватись всіма видами геологічних карт для опису території;
- характеризувати форми рельєфу згідно типового плану як в польових умовах, так і за допомогою картографічного матеріалу;
- вміти визначати найважливіші для ґрунтового покриву гірські породи та мінерали;
- давати характеристику геоморфологічним процесам, які відбуваються в даних ландшафтно-екологічних умовах або проходили під час минулих періодів;
- аналізувати особливості екзогенних процесів та їх вплив на стан земельних ресурсів;
- використовуючи картографічні матеріали та результати польових обстежень, прогнозувати розвиток деструктивних щодо земельних ресурсів процесів;
- будувати картосхеми та геолого-геоморфологічні профілі території на основі картографічних матеріалів.