Бонітування, охорона і відновлення родючості грунтів
(Бонітування, охорона і відновлення родючості грунтів)

Мета викладання дисципліни „Бонітування, охорона та відновлення родючості ґрунтів ” – вивчити базисні положення економічної оцінки та оцінки якості ґрунтів для організації  раціонального використання ґрунтових ресурсів, найперше в агровиробництві, а також використання бонітету у контексті експертної оцінки землі; вивчити основи охорони родючості ґрунтів, які використовуються у виробництві, на основі знань про родючість, її динаміку під впливом природних і антропогенних процесів, а також використовувати знання методики відновлення порушених ґрунтів та мінімізації наслідків деградації.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: оволодіти знаннями та навиками польових обстежень ґрунтів з наступним аналізом їх якості та сучасними методиками оцінювання ґрунтових ресурсів на різному хорологічному рівні; вміти давати оцінку процесам деградації та оптимізації ґрунтових ресурсів; одержати знання та навики польових обстежень ґрунтів з аналізом їх якості; знати сучасні методики відновлення деградованих ґрунтів та оптимізації земель агропризначення, а також знаннями законодавчої бази та стандартів у галузі збереження ґрунтової родючості.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти спеціаліст у процесі вивчення дисципліни:

- знати види родючості, її динаміку та визначення, зв'язки з бонітетом та економічною оцінкою земель; вміти характеризувати показники ґрунтів, які визначають їх родючість, а також вміти складати баланс окремих елементів родючості в умовах агрогенезу;

- вміти аналізувати картографічні та статистичні матеріали у контексті бонітування ґрунтів; знати особливості впливу антропогенної діяльності, найперше агровиробництва, на родючість ґрунтів в різних природних умовах;

- знати закони та стандарти, які регулюють оцінку, охорону та відновлення родючості ґрунтів;

- володіти методиками якісної та кількісної оцінок земель, які найбільш вживані та рекомендовані до практичного використання; вміти використовувати агроекологічний метод бонітування та користуватись методикою оцінки земель агроландшафтів;

- знати принципи, методи і практичне використання агровиробничих груп ґрунтів а також найголовніші аспекти практичного використання бонітету і перспективи його розвитку

- вміти характеризувати інтенсивність та сутність деградаційних процесів, внаслідок яких змінюється родючість ґрунтів; визначати прямий та опосередкований вплив деградації антропогенної діяльності на родючість ґрунту та організовувати її моніторинг;

- вміти характеризувати глобальні екологічні проблеми та їх роль для рівня родючості ґрунтів, а також прогнозувати її динаміку в умовах конкретних процесів.