Агрохімія
(Агрохімія)

Кількість кредитів – 4;
Загальна кількість годин – 144;
Семестр в якому читається дисципліна – 6;

Кількість годин: лекцій – 24 ; лабораторних -  32; індивідуальних – 8; самостійна робота студентів – 80;

Вид підсумкового контролю – іспит.


Мета і завдання
дисципліни полягає у формуванні в студентів знань і умінь з наукових основ живлення рослин, його оптимізації, засвоєнні відомостей про різні форми і види добрив, з впливу добрив та хімічних меліорантів на родючість і властивості ґрунтів, баланс та кругообіг поживних речовин, величину врожаю вирощуваних культур та його якість.

Студент повинен знати:

- способи живлення рослин;
- макро- і мікроелементи, необхідні рослинам та їх сполуки, доступні
рослинам;
- види та форми добрив, їх якісний склад;
- теоретичні основи раціонального використання добрив;
- способи та методи діагностики живлення рослин.

Студент повинен вміти:

- діагностувати нестачу того чи іншого елемента живлення рослин;
- підбирати види та форми добрив для конкретної ґрунтово-кліматичної
зони;
- готувати добрива до внесення;
- організовувати роботу техніки для внесення добрив