Агрометеорологія
(Агрометеорологія)

Курс -    2
Семестр - 2   
Загальний обсяг год./кредитів -    108 / 3
Всього аудит. (год.) -    36
У тому числі (год.):    
Лекції - 8
Практичні - 28

Індивідуальна -
Самостійна робота (год) - 72
Форма контролю - Залік

 

Метою курсу "Агрометеорологія" є засвоєння основних агрокліматичних показників, які характеризують придатність угідь для вирощування окремих сільськогосподарських культур, методи їх отримання, систематизації та аналізу. Оволодіти навичками роботи на агрометеорологічних площадках.

На основі вивчення курсу студент повинен знати основні агрокліматичні показники; методи обліку та аналізу агрокліматичних показників; агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур в Україні; принцип роботи агрометеорологічної станції, основних агрометеоприладів для спостережень. Студент повинен вміти працювати з основними агрометеоприладами; складати прогноз забезпеченості теплом вегетаційного періоду; складати прогноз запасів продуктивної вологи в ґрунті; працювати на агрометеостанції.