Методика викладання біології
(Методика)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS із них:
лекцій - 30 год., семінарських та практчних занять - 16 год., самостійної роботи - 62 год.
Форма підсумкового контролю: іспит.
Мета
дисципліни – оволодіння студентами методики навчання біології у загальноосвітній школі, формування у них  на основі набутих теоретичних знань та методичних умінь готовності до пізнавальної взаємодії зі школярами у процесі  навчання.

Завдання вичення дисципліни – оволодіння сучасними досягненнями методичної науки і практики, передовим педагогічним досвідом роботи загальноосвітньої школи, формування у студентів педагогічних умінь і навичок з планування та проведення різноманітних форм навчальних занять і позакласної роботи з біології у школі.

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: розуміння сутності, змісту та структури освітніх процесів в Україні; знання дидактики, теорії виховання, психології школяра, вікових та індивідуальних особливостей учнів; знання сучасних технологій навчання; знання з різноманітних галузей біологічної науки (основних законів, теорій, актуальних проблем сучасної біології), системи теоретичних і експериментальних методів дослідження, наявність наукової ерудиції; вміння моделювання, оцінювання та корекції навчального процесу; вміння організації позаурочної та позашкільної роботи учнів; знання змісту і принципів побудови шкільного курсу біології; вміння планувати свою діяльність; вміння використовувати новітні технології навчання у навчальному процесі з біології; вміння здійснювати контроль за навчальними досягненнями учнів відповідно до сучасних вимог; знання вимог до облаштування кабінету біології; сформованість навичок самоосвіти; самооцінка результатів власної діяльності; вивчення передового педагогічного досвіду.