Заповідна справа
(ЗС)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS: 144 год. / 4 кредити ЕСТS із них:

Лекцій: 32 год.(8 год.)

Семінарських занять: 16 год.

Індивідуальної роботи: 6 год.

Самостійної роботи: 90 год.(136 год.)

Форма підсумкового контролю: залік

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами професійних основ заповідної справи в Україні, функціонування та охорони заповідних територій різного рангу, загальні методи, принципи збереження та відтворення природних ресурсів, їх застосування у виробничій та навчальній діяльності. Курс базується на матеріалах законодавства України і забезпечує формування цілісної системи знань та переконань щодо важливості питань охорони природи (їх пріоритетності).

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння організаційними та методичними прийомами організації мереж і заповідних об’єктів різного призначення; вміння організувати та проводити науково-дослідні роботи на територіях заповідних об’єктів; знати про концепцію створення національної екологічної мережі; навчитися вести роз’яснювальну роботу про унікальність та значення територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) з метою їх збереження та підтримки в регіонах та краї; вміти інформувати населення про реальну екологічну обстановку на територіях та об’єктах ПЗФ.

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

1.     Розуміння статусу, завдань та режиму охорони природних та штучних заповідних об’єктів ПЗФ, змісту та структури охорони природи в Україні.

2.     Розуміння структури функціонування природно-заповідної мережі в Україні.

3.     Розуміння ролі та значення Червоних і Зелених книг у справі охорони рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин.

4.     Знання основних законодавчих та нормативно правових актів щодо збереження та раціонального використання природних ресурсів та основні принципи охорони природи в Україні.

5.     Знання економічного і правового забезпечення функціонування територій ПЗФ України.

6.     Знання созологічних критеріїв і категорій МСОП.

7.     Знання про особливості функціонування територій (об’єктів) природно-заповідної мережі окремого регіону, їх коротка характеристика.

8.     Вміння ідентифікувати в умовах виробничої діяльності вітчизняні території та об’єкти природно-заповідного фонду певного рангу на основі закону “Про природно-заповідний фонд України”.

9.     Вміння ідентифікувати в умовах виробничої діяльності міжнародні заповідні території та об’єкти певного рангу на основі розробок МСОП.

10. Вміння в умовах виробничої діяльності обґрунтувати створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення.

11. Вміння проводити аналіз та забезпечити заходи охорони об’єктів ПЗФ України.