Анатомія і морфологія рослин
(Анатомія і морфологія рослин)

Анатомія і морфологія рослин

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, з циклу професійної підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54+ 22 год./ 1,5 + 0,5 кредитів ECTS, із них::

Лекцій 20 год

Лабораторних занять 22 год.Самостійної роботи 33 год.Форма підсумкового контролю: залік


Мета, завдання навчальної дисципліни - формування у студентів системи знань про закономірності морфолого-анатомічної будови вегетативних і генеративних органів тіла вищих рослин, формування поняття про взаємозв'язки між структурою і функціями тканин та органів рослин.
Завдання вичення дисципліни - оволодіння сучасними поняттями про формування структурних елементів тіла вищих рослин у процесі їх філогенетичного та онтогенетичного розвитку.
Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі
вивчення дисципліни

Знання особливостей будови рослинних клітин, тканин і органів вищих рослин у зв'язку з виконуваними функціями.
Розуміння специфіки адаптаційних можливостей тіла рослини в залежності від умов існування.
В лабораторних умовах, використовуючи анатомічні методи, ідентифікувати анатомічні структурні компоненти тканин та органів.
Вміння описати морфологічні особливості рослинних структур.
Вміння виготовляти тимчасові мікропрепарати для мікроскопічних досліджень тканин і органів рослини, проводити їх цитохімічне забарвлення, визначати структурні елементи даної тканини, робити схематичні малюнки досліджуваних об'єктів.
Знання методики збирання, фіксації та зберігання рослинних об'єктів.
Володіння практичними навичками використання набутих знань, на основі природного матеріалу або зображення ідентифікувати основні структурні елементи рослин.