Ботаніка - для спеціальності "Агрохімія та грунтознавство"
(botan_ss )

Курс - 1
Загальний обсяг: год.- 180; кредитів - 5
Всього аудит. год. - 99 в т.ч. лекції - 60; лабораторні - 30; індивідуальні - 9; самостійна робота, год. - 81
Форма контролю - іспит

Мета і завдання дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів чітких знань про особливості будови, функціонування та різноманітність рослин. Ознайомлення студентів із закономірностями розвитку та будови рослин, їх походженням, з основними положеннями систематики, фітоценології та екології рослин, значенням рослин в житті людини.

Студент повинен знати:

-         особливості     будови     рослинної     клітини,     рослинних     тканин,
вегетативних та генеративних органів вищих рослин;

-         адаптивні реакції клітин, тканин та органів рослин на зміни умов
зовнішнього середовища;

-         основні    філогенетичні    системи,    сучасну    систему    класифікації
рослинного світу;

-         основні види дикорослих та культурних рослин, їх значення в природі
та різних видах народного господарства;

-         основні положення будови, формування, функціонування та динаміки
фітоценозів;

-         вплив різних екологічних факторів на особливості морфо-анатомічної
будови та функціонування рослин.

Студент повинен вміти:

-         описувати морфологічні особливості рослинних об'єктів;

-         виготовляти тимчасові препарати для мікроскопічних досліджень з
анатомії рослин та аналізувати їх;

-         збирати у природі, фіксувати та зберігати рослинні об"єкти;

-         визначати рослини за допомогою визначників;

-         використовувати набуті знання для практичної роботи в різних галузях
народного господарства.