Біометрія
(Біометрія)

Пояснювальна записка

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
108 год. /  3,0 кредита ECTS із них:

Лекцій:  14 год.

Семінарських занять: не передбачено

Практичних занять: 16 год.

Лабораторних занять: не передбачено.

Індивідуальних занять: 2 год.

Самостійної роботи: 76 год.

Форма підсумкового контролю:  залік