Екологія рослин
(Екологія рослин)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:

108 год. / 3 кредита ECTS із них:

Лекцій:    24 год.
Семінарських занять:
не передбачено.
Практичних занять: не передбачено.
Лабораторних занять: 12 год.
Індивідуальних занять: 12 год.
Самостійної роботи: 60 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (8 семестр)