Моделювання і прогнозування стану довкілля
(МПСД)

Загальний опис дисципліни

Курс – 3

п’ятий семестр;

годин – 162,

5 кредитів.

1Л, 1 Практ.



Опис: Предмет та завдання дисципліни. Деякі відомості про моделі. Знайомство з класифікацією моделей та термінологією. Фізичне моделювання. Математичне моделювання абіотичних процесів. Побудова кінетичних моделей. Способи розв’язку диференційних рівнянь моделей. Модель ідеального перемішування. Модель ідеального витіснення. Дифузійна модель. Математичний опис процесів у живій природі. Модель розмноження популяції в сприятливих умовах у відсутності лімітуючих факторів. Модель типу “користувач-ресурс (хижак-жертва)”. Логістичне рівняння. Поняття трофічної сітки та трофічних ланцюгів використання їх для створення моделей. Моделі Сріттера-Фелпса. Ферментативна кінетика, модель Ментен-Моно. Моделювання процесів реаерації. Моделювання викидів в атмосферу.

Попередні умови:
Базовими курсами для зазначеної вище дисципліни є “Неорганічна та загальна хімія”, «Вища математика», “Фізична хімія”, “Біохімія”, “Матфізика”, «Інформатика та обчислювальна техніка»,“Обчислювальна техніка та основи програмування”. Навчальна дисципліна є базовою для курсів технічного циклу.

Метою навчального предмету “Моделювання та прогнозування стану довкілля” є опанування загальними поняттями та навичками побудови математичних, фізичних та емпіричних моделей об’єктів довкілля; розв'язок моделей за допомогою ЕОМ, перевірка на адекватність моделі об'єкту; аналіз отриманих даних та прогнозування екологічних наслідків за допомогою отриманих моделей.
Основне завдання навчального предмету – формування знань, умінь та навиків створення моделей, розв'язання рівняннь, що визначають модель, аналіз та прогнозування процесів у екологічних системах.