Методика викладання біології у вищій школі
(mvbinhs)

Методика викладання біології у вищій школі

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, з циклу професійно-орієнтовано гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54/ 1,5 кредитів ECTS, із них:

Лекцій 8 год.

Практичних занять 10 год.Самостійної роботи 36 год.


Форма підсумкового контролю: екзамен


Мета, завдання навчальної дисципліни – засвоєння студентами-магістрантами системи знань про закономірності та принципи процесу навчання при викладанні біологічних дисциплін у вищому навчальному закладі, що є одним із важливих аспектів формування фахових компетенцій майбутнього викладача вищої школи.
Компетенції, яких має набути студент у результаті вивчення дисципліни – знання про основні тенденцiї і проблеми розвитку вищої бiологiчної освiти в Україні; систему вузівської біологічної освіти; специфіку викладання окремих дисциплін чи розділів біології; сучасні вимоги до вибору методів і форм організації навчально-виховного процесу; перспективи та способи впровадження нових технологій навчання; використання активних методів навчання при викладанні біологічних дисциплін; методику планування та організації навчальних, виробничих і педагогічних практик; методику виховної роботи куратора академгрупи; володіння сучасною технологією формування структури лекційних, лабораторних і практичних занять та відповідних навчально-методичних матеріалів до них; уміння раціонально організувати самостійну роботу студентів і контроль за її виконанням; об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень студентів, з врахуванням їх індивідуальних навчально-пізнавальних здібностей.