Морфологічна еволюція покритонасінних
(mep)

Морфологічна еволюція покритонасінних

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, з циклу природничо-наукової підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год./ 1,5 кредитів ECTS, із них:

Лекцій 16 год.

Самостійної роботи 65 год.

Форма підсумкового контролю: екзамен

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань з еволюції морфологічних структур квіткових рослин на тканинному та органному рівнях організації.

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння студентами системою знань про походження покритонасінних рослин, їх філогенію та еволюцію, напрямки еволюції основних тканин і органів квіткових рослин.

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі
вивчення дисципліни:

знання основних теорій та закономірностей походження покритонасінних рослин;
розуміння процесів еволюції окремих морфологічних структур квіткових рослин (еволюції продихового апарату, мікро- мегаспор, чоловічого та жіночого гаметофітів тощо*;
знання філогенетичної спеціалізації процесів мікро- мегаспорогенезу, запилення, запліднення, формування і розвиток насіння та плодів;
вміння визначити рівень еволюційного розвитку вегетативних органів покритонасінних за особливостями їх анатомічної будови;
вміння за сукупністю морфологічних і анатомічних ознак репродуктивних органів визначити ступінь примітивізму чи прогресивного розвитку окремих представників покритонасінних;
вміння пояснити прояви неотенії, гетеробатмії, атавізму та редукції морфологічних структур у покритонасінних у зв’язку з адаптацією і спеціалізацією.