Методика і організація наукових досліжень
(Методика і організація наукових досліжень)

Методика і організація наукових досліджень

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, із циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54/ 1,5 кредитів ECTS, із них

Лекцій  17 год.

Самостійної роботи  37 год.

Форма підсумкового контролю: залік

Мета, завдання навчальної дисципліни – формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень. Студенти повинні ознайомитись із основними засадами організації наукових досліджень в Україні, із сучасною методологією наукових досліджень, з методикою вибору напрямів наукових досліджень,  методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень, з особливостями оформлення результатів та оприлюднення наукової роботи.

Компетенції, яких має набути студент у результаті вивчення дисципліни –
•    знання про теоретичні та методологічні основи наукового дослідження; вибір напряму наукового дослідження, формування етапів НДР, пошук та обробку наукової інформації; методи наукових досліджень, основні вимоги до оформлення результатів проведення науково-дослідної роботи.
•    володіння методикою вибору напрямів наукових досліджень, здатністю до інформаційного наукового пошуку, сучасними методами теоретичних та експериментальних досліджень; уміння оформляти та представляти результати науково-дослідної роботи.
•    Перелік ІНДЗ
1.    Охарактеризувати згідно тематики магістерської роботи етапи власних наукових досліджень.
2.    Пошуково-інформаційна робота на тему: «Сучасні методи пошуку, збору та аналізу наукової інформації».
3.    Зробити аналіз методів наукових досліджень, використаних у процесі виконання магістерської роботи.

•    Критерії оцінювання навчальних досягнень

За тестовий модульний контроль студент може отримати 10 балів. Якщо виконано 2/3 завдань, відповідь оцінюється у 7 балів, якщо половина – 5 балів.
Модуль - контроль (підсумковий) оцінюється у 30 балів.
Пошукова інформаційна робота оцінюється 10 балами, які  студент отримає, якщо:
-         повністю розкрив зміст теми;
-         логічно обгрунтував основні положення теми;
-         навів приклади для підтвердження теоретичних положень;
-         використав ілюстративний матеріал;
-         опрацював більшість із рекомендованих літературних джерел.
Інші  ІНДЗ оцінюються по 10 балів кожне.
За умови успішного виконання всіх завдань студент отримує 100 балів. З них 70 балів може бути нараховано за всі види виконаних завдань та результати поточного контролю при вивченні дисципліни (40 балів – за поточний контроль і самостійну роботу, 30 балів – за виконання індивідуальних дослідницьких завдань. 30 балів студент може отримати за підсумковий контроль. Студент, який  набрав 60 балів і більше, має право одержати залік автоматично.