Радіобіологія: для напряму підготовки Агрономія
(Радіобіологія для н.п Агрономія)

Дисципліна "Радіобіологія" викладається студентам 2 курсу (4 семестр) напряму "Агрономія". Включає 90 годин (2,5 кредитів), з них - 16 годин лекцій, 16 годин практичних, 58 самостійної роботи. Форма контролю - залік.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентом теоретичних основ дії іонізуючої радіації на біологічні системи і механізми захисту від випромінювання.

Основним завданням дисципліни є вивчення закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живий організм, формування практичних навичок з оцінки радіаційної ситуації й розробки практичних заходів щодо ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами угіддях.

На основі вивчення курсу студент повинен знати джерела іонізуючих випромінювань у навколишньому середовищі, механізми дії опромінення на живі організми, радіочутливість основних видів сільськогосподарських рослин і тварин, принципи захисту живих організмів від випромінювань, шляхи надходження радіоактивних речовин у організм, прийоми запобігання надходження і накопичення радіонуклідів у продукції рослинництва і тваринництва.

Студент повинен вміти оцінювати реальні дозові навантаження на біологічні системи різного рівня, прогнозувати рівень можливого вмісту окремих радіонуклідів, визначати міру безпеки проживання та виробничої діяльності на ній людини, розробляти прийоми попередження надходження і накопичення радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію.