Радіобіологія
(Радіобіологія)

Курс знаходиться у режимі тестування.
Запис студентів дозволений з 30.01.12.
Форма контролю - аудиторна.
Тести  використовуються з навчальною метою.

Нормативна дисципліна, викладається для студентів 3-го курсу (6 семестр) спеціальності "Біологія".

Загальна кількість годин та кредитів ECTS - 108 год./3 кредити.
З них лекцій - 24 год., практичних- 16 год., індивідуальна робота - 8год., самостійна - 60 год.
Форма підсумкового контролю - залік.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентом теоретичних основ дії іонізуючої радіації на біологічні системи і механізмів захисту від випромінювання.

Основним завданням дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про фізичні, радіаційно-хімічні особливості радіобіологічних процесів в живій клітині, а також механізми відповіді на дію іонізуючого випромінювання живих систем різних рівнів організації.

На основі вивчення курсу студент повинен знати первинні механізми радіобіологічних процесів, закономірності дії іонізуючих випромінювань на клітинному рівні,  на рівні багатоклітинних угрупувань, тканин, органів і цілого організму, а також на рівні екосистем, основні механізми дії радіопротекторів, радіомодифікаторів та радіосенсибілізаторів, основні напрямки використання досягнень радіобіології в інших галузях біології, в медицині та в сільському господарстві.

Студент повинен вміти оцінювати реальні  дозові навантаження та біологічні системи різного рівня, визначати міру безпеки проживання та виробничої діяльності на ній людини.