Біоенергетика
(Біоенергетика)

Молекулярні основи біоенергетики
Спецкурс (читається для магістрів спеціальності "біохімія" *
Загальна кількість годин - 108 год
Кількість кредитів - 3,0
Лекції - 10 год
Семінарські заняття - 14 год
Лабораторні роботи - не передбачено
Індивідуальна робота - 8 год
Самостійна робота - 76 год
ІНДЗ - не передбачено
Форма контролю - іспит у 10 семестрі

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про основні закономірності процесу енергозабезпечення у живих організмах, функціонування механізмів окислювального та фотосинтетичного фосфорилювання. Отримання базових уявлень про закони термодинаміки, молекулярні механізми енергетичного спряження, електрохімічний мембранний потенціал.

 

1.2 Завдання вивчення дисципліни

Основним завданням дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про макроергічні сполуки, шляхи синтезу АТР у клітині, молекулярну структуру електронотранспортного ланцюга, роль мембранного потенціалу у енергетиці.

 

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На основі вивчення курсу студент повинен знати закони термодинаміки, особливості структурно-функціональної організації дихального ланцюга мітохондрій, механізми енергетичного спряження та синтезу АТР.

Студент повинен вміти характеризувати роль систем енергозабезпечення у підтриманні фізіологічного статусу організму, використовувати отримані знання для вирішення ситуативних задач (пошук шляхів відновлення гомеостатичних параметрів після їх відхилення за впливу різних факторів оточуючого середовища).