Біохімія ензимів
(Біохімія ензимів)

Курс знаходиться у режимі тестування.
Запис студентів дозволений з 30.01.12.
Форма контролю - аудиторна.
Тести  використовуються з навчальною метою.

Спецкурс викладається для студентів 5-го курсу спеціальності "Біохімія" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр").

Загальна кількість годин годин та кредитів ECTS - 108 год./ 3 кредити, з них:
лекцій - 12 год., семінарських - 16 год., індивідуальних - 4 год., самостійних - 76 год.
Форма підсумкового контролю - іспит.
Метою викладання дисципліни є  оволодіння студентом теоретичних основ біологічного каталізу,  механізмів його регуляції та можливості  використання в промисловості, медицині, фундаментальних наукових дослідженнях.
Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом сучасних уявлень про структурну організацію, властивості, механізм дії та регуляцію роботи ферментів, методи роботи з ферментами та основні шляхи їх прикладного застосування.
Студент повинен знати: основні поняття про будову ферментів, їх властивості, механізм дії, кінетичні характеристики ферментативних реакцій, сучасні уявлення про класифікацію та номенклатуру ферментів, шляхи регуляції їх активності. Необхідно знати основні шляхи прикладного застосування ферментативних процесів.
Студент повинен вміти: на основі одержаних теоретичних знань застосовувати на практиці сучасні методи виділення та очистки ферментів, визначення активності ферментів.