Біотехнологія вітамінних препаратів
(Вітамінологія)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90/3


Лекційних: 15
Лабораторних: 15
Самостійна робота: 60
Індивідуальна робота: -
Форма підсумкового контролю: залік

Тести цього курсу використовуються з навчальною метою.

 

 

Мета викладання дисципліни

Мета спецкурсу – сформувати комплексні знання про вітаміни як есенціальні низькомолекулярні біологічно активні речовини, які забезпечують нормальне протікання біохімічних та фізіологічних процесів в організмі.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На основі вивчення спецкурсу студент повинен знати та розумітиособливості структури вітамінів як попередників коферментів, прогормонів та речовин з антиоксидантною активністю; молекулярні системи їх транспорту і трансмембранного переносу; напрямки їх метаболічних перетворень та залучені ензимні системи.

Студент повинен вміти класифікувати вітаміни та їх метаболічно активні форми за структурою та природою функціональної активності; аналізувати та інтерпретувати молекулярні механізми метаболічної активності вітамінів; використовувати набуті теоретичні знання для постановки і вирішення практичних завдань.

 

Завдання курсу - наукове ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами дисципліни, показати різноманітні грані даної науки.