Біохімія пухлинних клітин
(канцерогенез)

Загальна кількість годин - 108, 3 кредити. З них - 10 год лекційних занять, 16 год семінарських занять, 6 год індивідуальної роботи, 76 год - самостійної.
Форма підсумкового контролю - іспит - 10 семестр.

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою дисципліни є ознайомлення з основними факторами ризику і розвитку ракових захворювань, методами їх сучасної діагностики і лікування.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

Головним завданням курсу "Біохімія пухлинних клітин" є формування вміння студентів системно охарактеризувати основні біохімічні відмінності малігнізованих клітин, генетичні детермінанти, задіяні у злоякісній  трансформації, генетичні та епігенетичні фактори розвитку ракових захворювань, сучасні методи хіміотерапії та способи подолання множинної лікарської резистентності пухлинних клітин.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 

Студент повинен знати основні фактори ризику злоякісних пухлин та їх профілактику, характеристику хімічних генотоксичних та негенотоксичних канцерогенів, механізми вірусного, гормонального канцерогенезу, властивості онкогенів, генів-супресорів, модуляторних та мутаторних генів, морфологічні та біохімічні особливості клітин неоплазми, сучасні методи лікування злоякісних новоутворень, типи та причини розвитку лікарської резистентності.

 

Студент повинен вміти охарактеризувати стадії розвитку злоякісного новоутворення, методи моніторингу потенційних канцерогенів, основні групи сучасних хіміотерапевтичних антибластичних препаратів, оцінювати ефективність протипухлинних засобів з використанням лабораторних тварин та мікроорганізмів, застосовувати набуті знання при аналізі світоглядно-методологічних проблем сучасної біології.