Біохімія мікроорганізмів
(biomicro)

Загальна кількість годин - 108 год/3 кредита ECTS, з них лекцій - 12 год, практичних занять - 14 год, індивідуальна робота - 8 год, самостійна робота - 74 год.
Форма підсумкового контролю - залік (7 семестр)

курс знаходиться у режимі тестування.
запис студентів дозволити з 1.09.2011. 
форма контролю у 2011 році - аудиторна.
тести курсу використовуються з навчальною метою.Пояснювальна записка

1.1. Мета дисципліни: засвоєння студентами сучасних уявлень про біохімічні особливості прокаріотичних організмів та можливості їх часткового корегування в процесах мікробного синтезу органічних речовин у виробництві.

1.2. Завдання дисципліни: формування студентами знань про регуляцію та інтеграцію обміну речовин як необхідної умови існування бактеріальної клітини, унікальність біомолекул прокаріот, їх участь у розвитку патологій у макроорганізмі та кругообігу речовин у природі, можливість використання у прикладній та фундаментальній біохімії, біотехнології, генетичній інженерії.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати хімічний склад прокаріотичних клітин різних так5сонів, структурні та фізико-хімічні властивості азотовмісних речовин, вуглеводів та ліпідів мікроорганізмів, мати поняття про специфіку конструктивного та енергетичного обмінів прокаріот, розуміти участь органічних компонентів середовища в метаболізмі мікроорганізмів, їх вплив на формування продуктів біосинтезу за нормальних умов та при зміні умов культивування.

Студент повинен вміти на основі одержаних теоретичних знань застосовувати на практиці сучасні методи мікробного синтезу амінокислот, нуклеотидів, ферментів, вітамінів, органічних кислот.