Біофізика
(Біофізика)

Курс знаходиться у режимі тестування.
Форма контролю - аудиторна.
Тести  використовуються з навчальною метою.

Нормативна дисципліна, викладається для студентів 3-го курсу (5 семестр) напряму "Біологія".

Загальна кількість годин та кредитів ECTS - 162 год./4,5 кред. З них лекцій - 20 год., лабораторних занять - 30 год, індивідуальних - 8, самостійних - 104 години. Форма підсумкового контролю - іспит.

Метою викладання біофізики є засвоєння студентами основних теоретичних положень біофізики як самостійної науки про найбільш прості і фундаментальні взаємодії, що лежать в основі біологічних явищ; оволодіння фізико-хімічними методами аналізу біологічних систем, розуміння фізичних основ біологічних явищ на різних рівнях організації живого та шляхів регуляції в біологічних системах.
Завдання вивчення дисципліни полягає у розумінні студентами особливостей застосування основних законів фізики в області біології; поясненні механізмів дії фізичних факторів на живі об‘єкти; виявленні єдності різноманітних біологічних явищ шляхом розкриття загальних молекулярних механізмів взаємодій, що лежать в основі біологічних процесів.
На основі вивчення курсу студент повинен знати основні фізичні закономірності, які проявляються на молекулярному, мембранному, клітинному, організменному рівнях, а також на рівні організації біологічних об‘єктів. Студент повинен вміти використовувати свої знання в розкритті механізмів життєвих процесів, володіти біофізичними методами в біологічному експерименті, точно оцінювати біофізичні параметри і використовувати їх для побудови фізичних і математичних моделей біологічних об’єктів. Використання задач, до яких входить інтерпретація експериментальних результатів, дає змогу студенту навчатись науковій аргументації, та також розвиває уміння послідовно і логічно мислити.