Біоорганічна хімія
(Біоорганічна хімія)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108/4Лекційних: 20Лабораторних: 34Індивідуальна робота: 14Самостійна робота: 76Форма підсумкового контролю: іспит Вивчення біоорганічної хімії здійснюється протягом І семестру 2-го року навчання. Програма структурована на модулі, змістові модулі та навчальні елементи. Біоорганічна хімія як навчальна дисципліна: базується на вивченні студентами цитології, ботаніки, зоології, неорганічної та органічної хімії й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами біохімії, молекулярної біології, генетики, фізіології, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біоорганічної хімії, насамперед взаємозв’язку будови та біологічної активності біоорганічних сполук, а також особливостей їх участі в процесах, які мають місце в живих організмах; закладає основи практичного аналізу основних класів біоорагічних сполук, залежності їх фізико-хімічних властивостей від набору функціональних груп, кислотних та основних центрів, спряжених та ароматичних фрагментів в молекулах, моделювання метаболічної поведінки природних та синтетичних сполук. подальше вдосконалення умінь використовувати теоретичні та практичні навички з біоорганічної хімії доцільно на вищому науковому і методичному рівні здійснювати в окремих навчально-практичних курсах «Лабораторні спеціалізації», «Спецпрактикум з біохімії», а також при виконанні експериментальної частини курсової та магістерської робіт. Цілісна картина функціонування біологічних систем на клітинному, органному та організменному рівнях вимагає розуміння базових засад молекулярної організації живого. Інтегруючою у даному плані виявляється біоорганічна хімія, мета якої – сформувати комплексні знання з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів. На основі вивчення курсу студент повинен знати та розуміти принципи класифікації, номенклатури та ізомерії органічних сполук; просторову та електронну будову органічних молекул та хімічні перетворення речовин, які є учасниками процесів життєдіяльності, безпосередньо у зв’язку з їх біологічною функцією; будову та хімічні властивості основних класів і груп органічних сполук, представники яких є учасниками біохімічних процесів в організмі чи є структурними компонентами клітин. Студент повинен вміти класифікувати органічні сполуки за будовою вуглецевого скелету та за природою функціональних груп; виділяти функціональні групи, кислотний та основний центри, спряжені та ароматичні фрагменти в молекулах для визначення хімічної поведінки органічних сполук; аналізувати реакційну здатність найпростіших біоорганічних сполук, гетероциклів та їх похідних, амінокислот, нукледозидів та нуклеотидів, вуглеводів, ліпідів, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі; інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх біологічної дії; пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів біоорганічних сполук; використовувати набуті теоретичні знання для постановки і вирішення практичних завдань.