Біологія продуцентів БАР
(Біологія продуцентів БАР)

Курс - 3
Семестр - 6
Всього годин - 144
Кількість кредитів - 4
Лекційних годин - 30
Лабораторних занять - 36
Індивідуальних годин - 6
Самостійна робота - 72
Іспит - 6 семестр
Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами сучасних уявлень про рослинний організм як продуцент біологічно активних речовин.

Завдання вивчення дисципліни

Основним завданням дисципліни є засвоєння студентами знань про фізіолого-біохімічні основи функціонування рослинних організмів як біопродуцентів: розуміння біологічної ролі та значення різних груп органічних сполук у життєдіяльності рослинних організмів; з’ясування будови та структури найважливіших біохімічних компонентів; характеристика процесів метаболізму основних біохімічних сполук; з’ясування механізмів дії біологічно активних сполук рослин; основні шляхи біосинтезу різних сполук та взаємозв'язки між різними класами вторинних метаболітів.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати обгрунтування фізіолого-біохімічних основ утворення біологічно активних речовин в рослині, будову та функції основних органічних сполук у рослинній клітині, структурну організацію та метаболізм БАР.

Студент повинен вміти дослідити будову рослинної клітини за основними первинними та вторинними метаболітами, отримувати водні, спиртові, хлороформні екстракти вегетативних органів лікарських рослин, аналізувати склад отриманих екстрактів за основними класами БАР із допомогою сучасних методів досліджень (УФ-, ІЧ-спектроскопія, ТШХ, адсорбційна хроматографія).