Біологія клітини
(CF101)

Загальна кількість годин - 180 год/6 кредита ECTS, з них лекцій - 30 год, лабораторних занять - 30 год, самостійна робота - 120 год.
Форма підсумкового контролю - іспит (1 семестр) 

курс знаходиться у режимі тестування.

форма контролю - аудиторна.
тести курсу використовуються з навчальною метою.


Пояснювальна записка

 

 

1.1. Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є  вивчення хімічного складу клітин, відмінних властивостей клітин різного типу організації, фенотипічних клітинних типів та механізмів їх формування,  будови та функціонування субклітинних структур,  біохімічних процесів клітинних компартментів для забезпечення повноцінної життєдіяльності як конкретної клітини, так і організму в цілому.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Головним завданням курсу є формування вміння студентів системно охарактеризувати клітинні органели та головні процеси субклітинної локалізації, виявляти та обґрунтувати зміни внутрішньоклітинного метаболізму за дії екзогенних та ендогенних факторів.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати, які процеси забезпечують окремі клітинні структури, розподіл у просторі та часі синтетичних і регуляторних механізмів ендоцитарних компонентів.

Студент повинен вміти дати структурно-функціональну характеристику клітин; оцінити взаємозв¢язок між клітинними органелами та вирішальну роль ядерного компартменту у повноцінному функціонуванні клітин; порівняти протікання внутрішньоклітинних біохімічних процесів у нормальних клітинах та клітинах, що зазнали патологічних змін; зробити дешифрування органел та їх елементів на електроноргамах, провести ідентифікацію основних компартментів та їх елементів методами мікроскопії, приготувати нативні препарати, виявляти функціонально активні біомолекулами методами гістохімічної детекції.