Біохімічні основи ушкодження клітин
(Антиоксидантні системи)

Спецкурс (читається спеціалістам напряму підготовки - біохімія*
Загальна кількість годин - 54 год
Кількість кредитів - 1,5
Лекції  - 10 год
Семінарські - 16 год
Лабораторні - не передбачено
Індивідуальна робота - 2 год
Самостійна робота - 22 год

ІНДЗ - не передбачено
Форма контролю - залік, 9 семестр

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлення про функціонування антиоксидантної системи у організмі. Отримання базових уявлень про системи генерації АФК у клітинах, молекулярні механізми оксидативних пошкоджень основних біомолекул, ферментативні та неферментативні ланки антиоксидативного захисту з точки зору їх ролі у підтримці антиоксидантно-прооксидантного статусу організму.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

Основним завданням дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про основні шляхи генерації АФК, маркери оксидативних пошкоджень біомолекул та закономірності функціонування антиоксидантних ферментів та неферментативних компонентів АОС.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На основі вивчення курсу студент повинен знати основні шляхи генерації АФК, маркери оксидативних пошкоджень біомолекул та закономірності функціонування антиоксидантних ферментів та неферментативних компонентів АОС.

Студент повинен вміти характеризувати роль систем антиоксидантного захисту у підтриманні антиоксидантно-прооксидантного статусу організму, використовувати отримані знання для вирішення ситуативних задач (пошук шляхів відновлення гомеостатичних параметрів після їх відхилення за впливу різних факторів оточуючого середовища).